VIỆT VANG - Kinh Nghiệm[Android] Truy cập Internal API thông qua phương pháp reflection

Đỗ Thành Tài / 02-07-2018

Yêu cầu: Ngắt cuộc gọi theo yêu cầu nhất định như theo thời gian và nhiều điều kiện. Kể cả khi người dùng đã nhận cuộc gọi hay chưa. Class ví dụ: Telephony Class Code: try { String serviceManagerName = “android.os.ServiceManager”; String serviceManagerNativeName = “android.os.ServiceManagerNative”; String telephonyName = “com.android.internal.telephony.ITelephony”; Class<?> telephonyClass; Class<?> telephonyStubClass; Class<?> serviceManagerClass; […]


Kinh Nghiệm Sử Dụng Socket Cho Dự Án Auction.

Thái Bình Nhiên / 11-06-2018

Môi trường yêu cầu : NodeJS và NPM: môi trường cài đặt và thực thi socket (Cài đặt). Socket.io: Môi trường socket (Tìm hiểu thêm). PM2: Chạy background môi trường socket trên server (Tìm hiểu thêm). Supervisor : Môi trường thực hiện nhiệm vụ khởi động lại socket khi xảy ra vấn đề làm cho […]


NHỮNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH PHỤ THUỘC

Từ Hậu Kế Nhã / 07-06-2018

Khác biệt của chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập STT Nội dung so sánh Hạch toán độc lập Hạch toán phụ thuộc Khác tỉnh 1 Con dấu riêng Có Có 2 MST riêng Có Có 3 Hóa đơn đỏ riêng (Khai báo tình hình sd hóa đơn) Có Có thể đặt in […]


CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CUỐI NĂM

Từ Hậu Kế Nhã / 29-05-2018

I. BỘ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN o Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc (Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC). o Chứng từ khấu trừ […]


[C#] Thư viện gửi email [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]

Đỗ Thành Tài / 21-05-2018

Khi gửi email thông qua SMTP server. Tùy theo mỗi server sẽ có 2 kiểu bảo mật SSL: – Explicit SSL: sử dụng port: 25 và 587 – Implicit SSL: sử dụng port: 465 Trong C# có 2 thư viện hỗ trợ cho việc gửi email là [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]. [System.Net.Mail] là thư viện mới […]


to-top