VIỆT VANG - Kinh Nghiệm



Dùng các hàm sẵn có của WordPress

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

WordPress có rất nhiều hàm viết sẵn có thể sử dụng mà không cần viết lại. Nếu wordpress không có hàm hỗ trợ vấn đề của mình thì cũng không nên viết hàm mới mà hãy dùng Hook (action và filter) để can thiệp và làm thay đổi các hàm sẵn có của wordpress sao […]


Tránh lỗi: Cannot modify header information – headers already sent by.

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

Khi dùng các hàm để redirect như: header(‘Location: http://example.com/’) hoặc các hàm sẵn có của WordPress như wp_redirect thì phải viết trước hàm get_header(). Nếu không sẽ gây ra lỗi trên.


Giải quyết các lỗi vào buổi sáng. Giữ sức khỏe tốt để làm việc hiệu quả

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

Khi gặp các vấn đề khó giải quyết thì nên giải quyết nó vào buổi sáng sẽ tốt hơn. Ngày ngủ đủ 7 tiếng trở lên, cuối tuần chơi môn thể thao nào đó để giữ sức khỏe


Cách sử dụng Font-face cho web

Phan Tiến Ánh / 13-01-2017

Khai báo @Font-face Khai báo @font-face phía đầu file css, chỉ định đường dẫn đến nơi lưu trữ font. @font-face {          font-family: myFont;          src: url(font_vietvang.woff2); } – myFont : tên font khai báo – font_vietvang.woff2 : file của font cần khai báo với định dạng woff2 Trình duyệt hỗ […]


Có thể in trực tiếp trên App Android

Nguyễn Đại Tỷ / 13-01-2017

App Android không thể in được hóa đơn Giải pháp : sử dụng Printer Functions từ thư viện php_printer.dll của PHP 5.5.x để có thể in hóa đơn cho App


to-top