VIỆT VANG - Kinh Nghiệm[PHP] Lỗi 500 internal gây ra bởi việc sử dụng các hàm require, require_once, include, include_once

Tôn Nguyễn Hoàng Ân / 14-03-2018

Thông thường, khi sử dụng những hàm này trên môi trường local thì sẽ không có lỗi, nhưng khi up lên server thì sẽ gây ra lỗi 500 internal do đường dẫn không đúng. Khắc phục bằng cách sử dụng full path bằng hàm realpath() Ví dụ: Câu lệnh chạy tốt trên local: require ('PHPMailer/src/PHPMailer.php'); […]


Convert sang SJIS

Nguyễn Hoàng Khôi / 13-03-2018

– PHP cung cấp rất nhiều hàm để phục vụ việc convert dữ liệu, iconv, mb_convert_encoding… Hàm iconv cung cấp 2 cờ TRANSLIT và IGNORE, phục vụ cho việc thông báo lỗi. Hàm mb_convert_encoding hỗ trợ trên nhiều nền tảng hơn iconv. Trong một số trường hợp chuỗi đầu vào chứa những ký tự đặc […]


Kế hoạch nghỉ tết của toàn bộ nhân viên

Hoàng Hải Triều / 05-02-2018

Link file google sheet.


Thận trọng trong việc soạn thảo hợp đồng với khách hàng Việt Nam

Phạm Duy Linh / 03-02-2018

Trở về Việt Nam sau một thời gian dài sống và làm việc ở nước ngoài, tôi may mắn được làm việc tại Việt Vang. Một công ty IT vừa phải nhưng có lượng khách hàng phủ rộng khắp từ Châu Á sang Châu Âu. Được làm việc với khách hàng đến từ nhiều đất […]


Liên quan Base64, NSData và một số dữ liệu Bytes

Hoàng Hải Triều / 02-02-2018

Data / NSDataのコンストラクタにBase64文字列を渡すとデコードしてくれます。Truyền chuỗi Base64 và decode thành string. let base64Str = "44Oi44Kx44Op44Oc" let data = Data(base64Encoded: base64Str) let srcStr = String(bytes: data!, encoding: String.Encoding.utf8) 結果は次のようになります。Kết quả モケラボ https://tech.mokelab.com/ios/ Foundation/NSData/decodeBase64.html —


to-top