VIỆT VANG - Kinh NghiệmDự kiến số công test thì phải đảm bảo được cùng level với số công phát triển

Akira Miyata / 13-01-2017

Thực hiện test thực tế từ việc đề ra kế hoạch test, bao gồm luôn việc sữa chữa, số công liên quan đến test thì điều quan trọng là phải đảm bảo mục tiêu số ngày, khối lượng việc giống với số công phát (tùy theo phát triển dự án mà cũng cần đảm bảo […]


Schedule được thiết lập ngắn hơn so với thời gian giao hàng thực tế

Akira Miyata / 13-01-2017

Khi bạn tạo schedule bắt đầu dự án, tùy thuộc vào quy mô của dự án, nhưng điều quan trọng là thiết lập thời gian giao hàng trên schedule ngắn hơn so với thời gian giao hàng thực tế. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi sẽ có thể đáp ứng linh hoạt mục trễ, […]


Full Text Search trong Mysql

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Thông thường, khi nhận 1 yêu cầu chức năng tìm kiếm không chính xác bạn sẽ nghĩ ngay đến câu query sau: SELECT id,title,description FROM book WHERE title LIKE ‘%keyword%’ Nhưng nó có 1 số hạn chế: không chính xác, tốc độ truy vấn chậm, vấn đề với tiếng Việt có dấu và không có dấu. […]


Vấn đề N+1 query trong Laravel (kỹ thuật Eager Loading)

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Nếu ko sử dụng đúng cách thư viện ORM của Laravel thì ta rất dễ bị rơi vào vấn đề N+1 class Book extends Model { public function author() { return $this->belongsTo(‘App\Author’); } } Bây giờ ta sẽ lặp tất cả các cuốn sách như sau foreach (Book::all() as $book) { echo $book->author->name; } Đoạn […]


Cách tránh full table scans trong MySql

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Đối với nhưng table lương dư liệu nhỏ thì việc dùng Full Table Scans ảnh hưởng tới hiệu suất là không đáng kể. Nhưng với table có lượng data lớn thì bạn có thể áp dụng nhưng cách sau đây để tránh Full Table Scans: – Sử dụng ANALYSIZE TABLE tbl_name để cập nhật nhưng […]


to-top