VIỆT VANG - Kinh NghiệmSchedule được thiết lập ngắn hơn so với thời gian giao hàng thực tế

Akira Miyata / 13-01-2017

Khi bạn tạo schedule bắt đầu dự án, tùy thuộc vào quy mô của dự án, nhưng điều quan trọng là thiết lập thời gian giao hàng trên schedule ngắn hơn so với thời gian giao hàng thực tế. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi sẽ có thể đáp ứng linh hoạt mục trễ, […]


Full Text Search trong Mysql

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Thông thường, khi nhận 1 yêu cầu chức năng tìm kiếm không chính xác bạn sẽ nghĩ ngay đến câu query sau: SELECT id,title,description FROM book WHERE title LIKE ‘%keyword%’ Nhưng nó có 1 số hạn chế: không chính xác, tốc độ truy vấn chậm, vấn đề với tiếng Việt có dấu và không có dấu. […]


Vấn đề N+1 query trong Laravel (kỹ thuật Eager Loading)

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Nếu ko sử dụng đúng cách thư viện ORM của Laravel thì ta rất dễ bị rơi vào vấn đề N+1 class Book extends Model { public function author() { return $this->belongsTo(‘App\Author’); } } Bây giờ ta sẽ lặp tất cả các cuốn sách như sau foreach (Book::all() as $book) { echo $book->author->name; } Đoạn […]


Cách tránh full table scans trong MySql

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Đối với nhưng table lương dư liệu nhỏ thì việc dùng Full Table Scans ảnh hưởng tới hiệu suất là không đáng kể. Nhưng với table có lượng data lớn thì bạn có thể áp dụng nhưng cách sau đây để tránh Full Table Scans: – Sử dụng ANALYSIZE TABLE tbl_name để cập nhật nhưng […]


Xử lý sự kiện javascript

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Khi xử lý sự kiện javascript cần lưu ý: Không gọi trực tiếp sự kiện trên đối tượng mà phải gọi qua hàm on. $(‘element’).on(‘event’,fucntion(){ //Code here; }); Khi xử lý sự kiện trên đối tượng được trả về từ ajax, để đảm bảo hoạt động trên safari thì dùng code bên dưới. $(‘document’).on(‘event’, ‘element’, […]


to-top