VIỆT VANG - Kinh Nghiệm70% công việc của quản lý dự án thì kết thúc trước khi qua giai đoạn phát triển.

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Nghiệp vụ tạo App, web hay phát triển hệ thống thành công hay thất bại thì dù có nói là [quyết tâm trước khi qua giai đoạn phát triển] cũng không phải là nói quá. Điều này có ở cà 2 dạng Water Hall và dạng Agile. Bằng cách nào đó trước khi phát triển nghĩ […]


Dự kiến số công test thì phải đảm bảo được cùng level với số công phát triển

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Thực hiện test thực tế từ việc đề ra kế hoạch test, bao gồm luôn việc sữa chữa, số công liên quan đến test thì điều quan trọng là phải đảm bảo mục tiêu số ngày, khối lượng việc giống với số công phát (tùy theo phát triển dự án mà cũng cần đảm bảo […]


Schedule được thiết lập ngắn hơn so với thời gian giao hàng thực tế

Hoàng Hải Triều / 13-01-2017

Khi bạn tạo schedule bắt đầu dự án, tùy thuộc vào quy mô của dự án, nhưng điều quan trọng là thiết lập thời gian giao hàng trên schedule ngắn hơn so với thời gian giao hàng thực tế. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi sẽ có thể đáp ứng linh hoạt mục trễ, […]


Full Text Search trong Mysql

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Thông thường, khi nhận 1 yêu cầu chức năng tìm kiếm không chính xác bạn sẽ nghĩ ngay đến câu query sau: SELECT id,title,description FROM book WHERE title LIKE ‘%keyword%’ Nhưng nó có 1 số hạn chế: không chính xác, tốc độ truy vấn chậm, vấn đề với tiếng Việt có dấu và không có dấu. […]


Vấn đề N+1 query trong Laravel (kỹ thuật Eager Loading)

Trần Thanh Luân / 13-01-2017

Nếu ko sử dụng đúng cách thư viện ORM của Laravel thì ta rất dễ bị rơi vào vấn đề N+1 class Book extends Model { public function author() { return $this->belongsTo(‘App\Author’); } } Bây giờ ta sẽ lặp tất cả các cuốn sách như sau foreach (Book::all() as $book) { echo $book->author->name; } Đoạn […]


to-top