Fix lỗi mysqlHoàng Hải Triều / 13-01-2017

Khi thực hiện lưu dữ liệu nên dùng frame-work để lưu không nên dùng lệnh trực tiếp, sẽ không lưu được những ký tự đặc biệt.

Ví dụ như hình bên sau khi đã chỉnh sửa comment lại.


to-top