Fix lỗi PHPHoàng Hải Triều / 13-01-2017

Khi thực hiện lưu dữ liệu vào database nên bỏ khoản trắng ở 2 đầu của 1 chuỗi vì sẽ ảnh hưởng tới kết quả dữ liệu.


to-top