Lưu và quản lý mọi loại file từ phần mềm gửi lênHoàng Hải Triều / 13-01-2017

Những phần mềm cho phép người dùng lưu file và lấy lại file khi cần. Các file có thể trùng tên nhưng khác nhau người dùng.

Giải pháp: Viêt phần mềm chia làm 2 lớp App và Web Service. Từ App lưu file vật lý lên Web Service với tên quy định riêng, tên gốc lưu vào database và lấy lên khi cần


to-top