Sử dụng DictionaryHoàng Hải Triều / 13-01-2017

Sử dụng Dictionary với value là 1 dạng struct để có thể chứa được nhiều thông tin , Giúp hạn chế độ phức tạp của các vòng lặp khi xử lý lượng dữ liệu phức tạp .


to-top