CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CUỐI NĂM

I. BỘ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TRONG TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ.

 • Hồ sơ quyết toán thuế TNCN
  o Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc (Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).
  o Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cty (nơi cá nhân đã làm việc) cấp.
  o Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
  ( Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN bao gồm File dữ liệu QTT và Hồ sơ QTT bản giấy có ký tên.)

II. NƠI NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

 • Nộp tại Cục thuế hoặc chi cục thuế – Theo quận mà công ty hiện tại cá nhân đang làm
  o Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.
  o Trường hợp cá nhân trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng (vẫn đang làm tại thời điểm quyết toán) có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.
  o Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Nộp tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú):
  o Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào
  o Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%
  o Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào
  o Cá nhân trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân
 • Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan Thuế nơi cá nhân cư trú, thì cá nhân được lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

III. CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

 • B1: Truy cập trang web www.gdt.gov.vn để tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất.
 • B2: Nhập dữ liệu vào tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN Thông tư số 92/2015/TT-BTC phần mềm HTKK.
 • B3: Sau khi kiểm tra số liệu, kết xuất dữ liệu ra file xml để gửi qua trang web http://thuedientu.gdt.gov.vn.
 • B4: In tờ khai và phụ lục, ký tên nộp kèm với hồ sơ chứng từ bản giấy tại cơ quan thuế.

IV. VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM KHẢO.

 • TT111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn về thuế TNCN
 • TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về hướng dẫn luật quản lý thuế
 • TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 111
 • TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 111
 • TT92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn sửa đổi bổ sung về thuế TNCN
Bài viết liên quan