Cách kiểm tra htaccess trỏ đúng thư mục không ?ADMIN / 21-12-2018

VD : Có cây thư mục
– htaccess(1)
– Source 
    + public
    + htaccess(2)
Cách kiểm tra htaccess trỏ vào thư mục source hoặc public hay không :
tạo file debug : index.php trong thư mục source hoặc public để kiểm tra

VD :
– htaccess(1) trỏ vào thư mục source

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !on [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^source
    RewriteRule ^(.*)$ source/$1 [L]
</IfModule>

– htaccess(2)

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]
</IfModule>


to-top