Cho phép đọc và ghi vào ổ C với phần mềm viết bằng C#Vũ Hoàng Bách / 13-01-2017

Tạo file app.manifest và chỉnh thuộc tính requestedExecutionLevel
với quyền của admin . Sẽ giúp phần mềm có thể truy cập để lấy hoặc ghi dữ liệu vào những thư mục cần quyền truy cập để thực hiện .


to-top