Có thể in trực tiếp trên App AndroidNguyễn Đại Tỷ / 13-01-2017

App Android không thể in được hóa đơn
Giải pháp : sử dụng Printer Functions từ thư viện php_printer.dll của PHP 5.5.x để có thể in hóa đơn cho App


to-top