Dùng các hàm sẵn có của WordpressTôn Nguyễn Hoàng Ân / 13-01-2017

WordPress có rất nhiều hàm viết sẵn có thể

sử dụng mà không cần viết lại.

Nếu wordpress không có hàm hỗ trợ vấn

đề của mình thì cũng không nên viết hàm

mới mà hãy dùng Hook (action và filter) để

can thiệp và làm thay đổi các hàm sẵn có của wordpress

sao cho phù hợp với yêu cầu của mình.

Một số ví dụ đơn giản ở hình bên:
1) Redirect sau khi user đăng nhập dựa vào loại user (dùng 1 filter)

2) Thêm nhiều trường thông tin vào danh sách user trong Admin Wordpres (dùng 2 filter)

3) Thêm favicon cho Admin WordPress (dùng 1 action)


to-top