Ra mắt website vv-pos.net cho hệ thống VVPOSADMIN / 12-11-2014

1Ngày 10/11/2014, ra mắt website vv-pos.net cho hệ thống VVPOS. Là nơi cung cấp các thông tin về hệ thống VVPOS, nơi chứa các tài liệu hướng và cách sử dụng hệ thống.

 to-top