Xài thư viện có sẵnHoàng Hải Triều / 13-01-2017

Có những thư viện có sẵn nên tích hợp vào trong quá trình lập trình.

Ví dụ : sử dụng thư viện validate jquery (https://jqueryvalidation.org/)


to-top