XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót và cách xử lý

1. Các trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót và nguyên tắc xử lí:

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Điều 7 và Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC,  Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế xử lý hóa đơn điện tử (HĐĐT), bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cho cơ quan thuế (CQT) có sai sót như sau:

a) Hóa đơn điện tử:

b) Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

  • Sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến CQT, trường hợp thiếu dữ liệu HĐĐT tại bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi CQT thì người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT bổ sung;
  • Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi CQT có sai sót thì người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp;
  • Việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT theo quy định tại điểm a.1 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì phải điền đủ các thông tin: ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào cột 14 “thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (trừ trường hợp HĐĐT không nhất thiết phải có đầy đủ các thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn theo quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

2. Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số 04/SS-HĐĐT được dùng để thông báo cho cơ quan thuế về việc hóa đơn điện tử có sai sót.

Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót 2022 | VIN-HOADON.COM

Bài viết liên quan