[C#] Sự kiện onKeyDown, onKeyPress và onKeyUp En

Cả 3 sự kiện này đều để nhận biết khi nào người dùng nhấn một phím trên bàn phím.

Trong 3 loại sự kiện này khuyến khích dùng onKeyDown là tốt nhất. Hai sự kiện còn lại khi xử lý không cẩn thận có thể gây lỗi khi sự kiện chưa kết thúc đã có sự kiện khác nhảy vào.

Ví dụ:

  • onKeyUp chỉ phát sinh khi người dùng đã nhấn nút xuống sau đó nhả ra để nút bật lên mới phát sinh sự kiện. Trong thời gian này nếu có sự kiện khác xen vào có thể gây lỗi hoặc sai dữ liệu.
  • onKeyPress thì ngược lại là sự kiện chạy đầu tiên khi người dùng vừa nhấn chưa hết hành trình phím sự kiện đã chạy cũng có thể gây lỗi nếu có sự kiện khác đang chạy lúc này.
Bài viết liên quan