Tích Hợp Payouts API cho Laravel

 1. Tạo tài khoản Paypal.
 • Tạo Tài khoản và xác nhận tài khoản bằng email.
 1. Tạo tài khoản Sandbox : 

https://developer.paypal.com/docs/api/overview/#create-sandbox-accounts

 1. Tạo REST API apps
 • Login => Dashboard => My Apps & Credentials => Create App.
 1. Thông tin chuyển tiền gồm có:
 • Client_id(người gửi)
 • Secret(người gửi)

=> nhận <access_token> : xác nhận tài khoản

 • Số Tiền
 • Loại tiền
 • Email người nhận
 1. Mở Project
 • Chạy lệnh cài đặt Paypal PHP SDK : composer require “paypal/rest-api-sdk-php:*”
 • Tạo file paypal.php theo đường dẫn config/paypal.php

 • Copy <client_id> và <secret> tại App Name trong My Apps & Credentials.

                  https://developer.paypal.com/developer/applications/

 • Tạo route :

 • Tạo Controller :
 • Get <client_id> và <secret> :

 • Get <access_token> : Cài đặt composer tại Terminal: composer require guzzlehttp/guzzle

 • Thông tin số tiền, loại tiền , người nhận :

=> Kết quả $output trả về gồm link trả kết quả và payout_batch_id. 

 • Để xem thông tin chuyển tiền truy cập theo đường link kèm theo <access_token> xác nhận tài khoản, như sau:

*Thành công : kết quả trả về, gồm số tiền gửi, phí , tổng thanh toán:(Tài khoản gửi sẽ mất $1.02 CAD – Tài khoản nhận $1.00 CAD).

* Thất bại : Tham khảo https://developer.paypal.com/docs/classic/ipn/integration-guide/HTMLStatusCodes/

 • Tài liệu tham khảo :

https://paypal.github.io/PayPal-PHP-SDK/sample/

https://developer.paypal.com/developer/applications/

 

 

Bài viết liên quan