Cách kiểm tra htaccess trỏ đúng thư mục không ? En

VD : Có cây thư mục
– htaccess(1)
– Source 
    + public
    + htaccess(2)
Cách kiểm tra htaccess trỏ vào thư mục source hoặc public hay không :
tạo file debug : index.php trong thư mục source hoặc public để kiểm tra

VD :
– htaccess(1) trỏ vào thư mục source

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !on [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www. [NC] RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L] <IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^source
    RewriteRule ^(.*)$ source/$1 [L] </IfModule>

– htaccess(2)

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L] </IfModule>

Bài viết liên quan